Regulamin

§1. Postanowienia Ogólne

 • Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://store.innerwarsaga.com/ jest prowadzony przez VIKING POWER HIGH PERFORMANCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań, NIP: 9581718518, REGON: 389793737, KRS: 0000918659 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pawła Piotra Pawlaka. 
 • Dane kontaktowe:
  • adres pocztowy: VIKING POWER HIGH PERFORMANCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OBORNICKA 309, 60-689 Poznań
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@innerwarsaga.com
 • Podstawowe definicje: 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://store.innerwarsaga.com/;
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu;
 • Regulamin – regulamin niniejszego sklepu internetowego;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez Klienta 18 roku życia do zawarcia transakcji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych), a także: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienie w ramach Sklepu internetowego;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje zakupu w Sklepie); za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (dokonania zakupu w Sklepie), gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charaktery zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Indywidualne konto Klienta – zbiór informacji na temat Klienta oraz historii jego zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę;
 • Produkt elektroniczny – towar dostępny w formie online oferowany w Sklepie do sprzedaży;
 • Sesja hipnozy – usługa oferowana Klientowi do sprzedaży przez Sprzedawcę;
 • Kurs – usługa oferowana Klientowi do sprzedaży przez Sprzedawcę;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności: dane Klienta, termin zakupionej sesji hipnozy, sposób zapłaty za sesję hipnozy i za dostępu do kursów w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także rodzaj i ilość zamówionych towarów, sposób zapłaty oraz dostawy za towary nabywane w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 • Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży usług oferowanych przez Sklep, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 • Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  • korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m. in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
  • posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (konto e-mail).
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§2. Składanie zamówień

 • Klient dokonuje zakupu towaru lub usługi w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.
 • Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 • Oferta dostępna w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.
 • Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest również do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – dane obligatoryjne – a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sklep. Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych obligatoryjnych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.Klient może podać również inne dane – dane fakultatywne – w odpowiednim miejscu w formularzu zamówień. Podanie danych fakultatywnych nie jest konieczne do złożenia oraz realizacji zamówienia.
 • Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do „Koszyka” wybranych przez siebie usług bądź towarów.
 • Klient podczas składania zamówienia poproszony zostanie o zalogowanie się na swoje Indywidualne Konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia. Klient może również złożyć zamówienie bez rejestracji. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji. Klient powinien wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez Klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone w powyższy sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta.

§3. Ceny usług lub towarów

 • Ceny prezentowanych usług lub towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT.
 • Ceny podane w Sklepie dotyczą jednej usługi bądź jednej sztuki towaru.
 • Ceny usług oraz towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§4. Akcje promocyjne

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.
 • Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na daną usługę, usługi lub na dany towar bądź towary.
 • Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniany każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.
 • Rabat liczony jest od wartości brutto usług i towarów.
 • Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania.

§5. Sposób płatności

 • Klient może dokonać płatności formie przedpłaty w pełnej wysokości poprzez:
  • Kartę kredytową,
  • System płatności PayU,
  • System płatności PayPal.
 • Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 1 dnia od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane
 • Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy

§6. Realizacja zamówienia

 • Zamówienia realizowane są w dni robocze – od poniedziałku do piątku.
 • Zamówiona usługa przeprowadzenia sesji hipnozy umawiana jest w terminie ustalonym wspólnie przez Strony. Sprzedawca, w okresie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym, kontaktuje się z Klientem w celu umówienia terminu przeprowadzenia sesji hipnozy.
 • Sesje hipnozy umawiane są przez Sprzedawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. Dopuszczalna jest również sytuacja, w której to Klient bezpośrednio kontaktuje się z Sprzedawcą (mailowo bądź telefonicznie) jeszcze przed dokonaniem zakupu usługi i ustalany jest termin wykonania usługi.
 • Spotkania dotyczące przeprowadzenia sesji hipnozy odbywają się online, za pośrednictwem aplikacji ZOOM.
 • Zamówiona usługa dotycząca kursu polega na udostępnieniu Klientowi sześciu modułów dotyczących treści poruszanych na kursie. Po zakupie kursu Klient automatycznie otrzymuje dostęp do modułu startowego, a kolejne moduły są udostępniane Klientowi każdorazowo na dwa dni przed warsztatami.
 • W ramach kursów odbywają się spotkania warsztatowe oraz sesje Q&A. Odbywają się one online, za pośrednictwem aplikacji ZOOM.
 • Zamówiony towar wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 • W przypadku gdy Sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach.
 • Wraz z zapłatą za usługę bądź za towar Klient otrzymuje fakturę VAT. Elektroniczna wersja faktury VAT jest dostępna na Indywidualnym koncie Klienta, a także wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§7. Sposób i koszty dostawy

 • Szczegóły zamówionej usługi (termin, link do aplikacji ZOOM) wysyłane są na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 • Towar wysyłany jest za pośrednictwem:o Paczkomat Inpost,o Kurier DPD,o Kurier FedEx,o Kurier 48 (Poczta Polska)

§8. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.
 • Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je:
  • e-mailem na adres: kontakt@innerwarsaga.com• pocztą na adres: VIKING POWER HIGH PERFORMANCE CONSULTING Sp. z o.o. ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań
 • Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny zachowania ważności złożonego oświadczenia.
 • Do zachowania terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 • Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu rozpoczyna się:• od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w której sprzedawca zobowiązał się do wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności tej rzeczy;• od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;• od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;• od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 • Klientowi, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, złożył w sposób prawidłowy i terminowy oświadczenie o chęci skorzystania z tego prawa, wszelkie dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta.
 • Środki zostaną zwrócone w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie wskaże inną, preferowaną przez siebie formę zwrotu środków.
 • Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy możliwe jest najpóźniej na 24 h przed ustalonym terminem sesji hipnozy. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy we wskazanym terminie Sprzedawca zaproponuje Klientowi nowy termin odbycia sesji hipnozy bądź zwrot środków.
 • Odstąpienie od umowy przez Klienta w terminie krótszym niż 24 h przed ustalonym terminem sesji hipnozy nie jest możliwe. Klient zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy po wskazanym terminie i nie przysługuje mu zwrot środków za sesję hipnozy.

§9. Składanie i rozpatrywanie reklamacji

 • Sprzedawca na usługi oferowane w Sklepie nie udziela gwarancji.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar pozbawiony wad fizycznych oraz prawnych.
 • Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 556-582 Kodeksu cywilnego.
 • Jeżeli zdaniem Klienta zakupiona przez niego usługa nie jest zgodna z umową, Klient jest zobowiązany do:– wskazać, na czym polega (zdaniem Klienta) niezgodność usługi z umową;– wskazać preferowaną przez siebie formę rozstrzygnięcia reklamacji;– podać swoje dane kontaktowe.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 14 dni. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia dalszych szczegółów postępowania, zgodnie z podanymi przez Klienta danymi teleadresowymi.
 • W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

§10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 • Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na drodze polubownej, w szczególności w drodze postępowania mediacyjnego.• Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz sporów dostępne są w siedzibie, oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz powiatowych rzeczników konsumentów.
 • Najważniejsze informacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§11. Dane osobowe

Współadministratorami danych osobowych są spółki z grupy VIKING POWER. W skład współadministratorów wchodzą następujące spółki:

1)  VIKING POWER HIGH PERFORMANCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000918659, NIP: 9581718518, REGON: 389793737, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: „Administrator Wykonawczy”)

2) VIKING POWER HYPNOTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000931358, NIP: 7812027607 REGON: 520419558, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: VIKING POWER HYPNOTHERAPY Sp. z o.o.)

3) VIKING POWER LIVE TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000931964, NIP: 5252884024, REGON: 52042428100000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: VIKING POWER LIVE TRAINING Sp. z o.o.)

4) VIKING POWER ONLINE TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000937816, NIP: 7812028883, REGON: 52064235100000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: VIKING POWER ONLINE TRAINING Sp. z o.o.)

5)  IWS PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000937800, NIP: 7812028914, REGON: 520642687, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Promotion sp. z o.o. )

6) IWS ONLINE TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000839338, NIP: 9532776148, REGON: 385969429, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Online Training Sp. z o.o.)

7)  IWS HYPNOTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000841156, NIP: 6342976658, REGON: 386051403, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy Sp. z o.o.)

8) IWS HYPNOTHERAPY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001074979, NIP: 7812062087, REGON: 52717973200000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy I Sp. z o.o.)

9) IWS HYPNOTHERAPY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001075108, NIP: 7812062199, REGON: 52719252000000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy II Sp. z o.o.)

10) IWS HYPNOTHERAPY III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001074961, NIP: 7812062118, REGON: 52718396900000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy III Sp. z o.o.)

11) IWS HYPNOTHERAPY IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001075213, NIP: 7812062288, REGON: 52719538100000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy IV Sp. z o.o.)

12) IWS HYPNOTHERAPY V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001075032, NIP: 7812062147, REGON: 52718608600000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy V Sp. z o.o.)

13) IWS HYPNOTHERAPY VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001075112, NIP: 7812062130, REGON: 52718523000000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy VI Sp. z o.o.)

14) IWS HYPNOTHERAPY VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001074994, NIP: 7812062271, REGON: 52719402200000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy VII Sp. z o.o.)

15)  IWS HYPNOTHERAPY VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001075253, NIP: 7812062236, REGON: 52719133100000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy VIII Sp. z o.o.)

16)  IWS HYPNOTHERAPY IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001075206, NIP: 7812062242, REGON: 52719244800000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy IX Sp. z o.o.)

17) IWS HYPNOTHERAPY X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001075242, NIP: 7812062265, REGON: 52719315200000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł reprezentowana przez Pawła Pawlaka- Prezesa Zarządu (dalej: IWS Hypnotherapy X Sp. z o.o.)

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niektóre dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do:
  • zarejestrowania Klienta i utworzenia jego Indywidualnego konta Klienta w Sklepie;
  • realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Dane osobowe Klienta są przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, maksymalnie przez 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 • Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji, przenoszenia oraz usunięcia. Klient ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 • W oparciu o przekazane dane osobowe Klientów nastąpi profilowanie. Administrator na podstawie przetwarzanych danych będzie przedstawiać Klientom oferty dobrane do ich preferencji oraz zainteresowań. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do procesu profilowania.
 • Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

§12. Polityka cookies

 • Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym Klienta, z którego dokonano połączenia.
 • Pliki cookies dostarczają danych dotyczących korzystania ze Sklepu, a ich celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowanie do jego potrzeb oraz oczekiwań, a także badanie ruchu Klientów na stronie Sklepu.
 • Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą Klienta.
 • Klient w każdy momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.

§13. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin stanowi część zawieranej umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji zawartej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze pozasądowej, w sposób polubowny.
 • Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu w całości lub w częściach. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianie Regulaminu wszystkich Klientów posiadających Indywidualne konto Klienta, w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 • W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z wersją Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie Sklepu internetowego

Wysyłka

W przypadku produktów fizycznych, wysyłkę realizujemu w ciągu 24 godzin

Zwroty

Akceptujemy zwroty naszych produktów w ciągu 14 dni od zakupu